หลักการและเหตุผล
แผนการจัดการความรู้
 
ผลการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ (บางส่วน)
Powerpoint นำเสนอในการประกวด แนวปฏิบัติที่ดี ด้านศิลปวัฒนธรรม บทความ นำเสนอในงาน Show & Share Mind Map โครงสร้างเนื้อหาเรือนโคราช  
       
 
 
 
สถานะการดำเนินการ : เสร็จสิ้นกระบวนการ
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา