ปฏิทินกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้
 
 
การก่อสร้างลานวัฒนธรรม ระยะที่ 2 l ระยะที่ 3l ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา