ดาวน์โหลดเอกสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา

หน้า 1

 
ลำดับ เรื่อง ผู้เขียน
โบรชัวร์ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา แบบที่ 1 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
โบรชัวร์ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา แบบที่ 2 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
1. ภาษาโคราช ผศ.นฤมล ปิยวิทย์
2. กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา (Ms Power Point ) ผศ.นฤมล ปิยวิทย์
3. กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา (Ms Word) ผศ.นฤมล ปิยวิทย์
4. โบราณคดีอีสานใต้ : โบราณวัตถุสถานและงานศิลปกรรม (พอสังเขป) อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย
5. ประวัติศาสตร์นครราชสีมา นวลเพ็ญ ภานุรัตน์
อรุณวรรณ เหล่าภักดี
เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
6. เพลงโคราช คุญช่วย ปิยวิทย์
7. หนังสือของโคราช เล่มที่ 1 สาขามนุษยศาตร์
มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มชาติพันธุ์ กระเพณีความเชื่อ ตลอดจนบุคคลสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8. ของดีโคราช เล่มที่ 2 สาขาศิลปะและภาษา
มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปกรรม ทั้งสถาปัตยกรรม จิตกรรม และปติมากรรม ตลอดทั้งภาษาและวรรณกรรมของจังหวัดนครราชสีมา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. ของดีโคราช เล่มที่ 3 สาขาคหกรรมศิลป์
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนโคราช อาหารพื้นเมือง รวมถึงพืชผักสมุนไพร และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10. ของดีโคราช เล่มที่ 4 สาขาการกีฬาและนันทนาการ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน เพลง ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11. ของดีโคราช เล่มที่ 5 สาขาการช่างฝีมือ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่างฝีมือทุกชนิด เช่น งานปั้น งานหล่อ งานแกะสลัก งานจักรสาน งานหัตถกรรมอื่นๆ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12. บรรยายสรุปจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2557 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
13. จดหมายเหตุนครราชสีมา พ.ศ. 2467 สำเนาจากหอสมุดดำรงราชานุภาพ กรมศิลปากร
14. จดหมายเหตุนครราชสีมา พ.ศ. 2497
ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6,
 
15. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2480 (มีแผนที่เทศบาล) ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา และการพัฒนากฏหมายอิเล็กทรอนิกส์
16. โบรชัวร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา (ภาษาไทย) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
17. โบรชัวร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา (ภาษาอังกฤษ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18. เอกสารของบกลางปี 2548 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
19 นารีเรืองนาม พิมพ์ชำร่วยในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงวิบูลลักสม์ ชุณหะวัณ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ 17 เมษายน 2498 กระทรวงมหาดไทย
20. I-San Lower Northeast ททท
 
Google

ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาใน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 


พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา : Korat Museum.
อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา