ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
 
ชื่อ - สกุล Name -Surname ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน งานที่สังกัด
แถวหลัง        
นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ Mr.Supharat Phujaroen นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพระพุทธศาสนา กลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายธนัช แววฉิมพลีสกุล Mr.TANUT WAEWCHIMPLEESAKUL เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสมใจ เกยด่านกลาง   แม่บ้าน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกองงานอาคารสถานที่
นางวราภรณ์ พิลาบุตร Mrs.WARAPORN PILABOOT เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายชุตินันท์ ทองคำ Mr.CHUTINUN TONGKAM นักวิชาการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แถวหน้า        
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ Mr.SURACHAI DECHAIPITAK นักวิชาการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานเผยแพร่และบริการทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
น.ส.สมฤทัย ปิยะรัตน์ Miss SOMRUETHAI PIYARAT นักวิชาการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางขวัญเรือน ทองตาม Mrs.Khwanruean Thongtam เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายพรมงคล นาคดี Mr.Pornmongkon Nakdee นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานเทคโนโลยีและสารนิเทศทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : เรียงตามลำดับตัวอักษร
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
 
เพศ จำนวน (คน)
ชาย 5
หญิง 3
 
ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน (คน)
ระดับปริญญาตรี 5
ระดับปริญญาโท 3
 
กลุ่มงาน จำนวน (คน)
สำนักงานผู้อำนวยการ 3
กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ 1
กลุุ่่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม 2
กลุ่มงานเผยแพร่และบริการทางศิลปวัฒนธรรม 2
 
 
ประเภทของพนักงาน จำนวน (คน)
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 3
พนักงานราชการ 1
 
ตำแหน่ง จำนวน (คน)
นักวิชาการศึกษา 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com