ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (Senayan Open Source Library Management System)

  เอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา บริการให้สืบค้นในรูปแบบไฟล์ PDF แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ ประวัติศาสตร์ ศิลปการแสดง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกสารแนะนำการท่องเที่ยว และเอกสารประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
     
     

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com